Oбществена поръчка с предмет: „ Подмяна на вътрешна отоплителна инсталация“ за обект 164 ГПИЕ „Мигел де Сервантес“ и 129 -то ОУ „антим І“ гр. София, район „Оборище“

» ОБЯВА

» Документация

» Обраец 1 административни  сведения

» Образец 2 чл.54 ал. 1 т. 1, 2  и 7 от ЗОП

» Образец 3 декларация чл. 54 ал. 1 т. 3 5 от ЗОП

» Образец 4 декларация-за-подизпълнител

» Образец 5 декларация  от  подизпълнител

» Образец 6 декларация-за-срок-на-валидност-оферите

» Образец  7декларация-за-съгласие  с клаузите на договора-чл.-39-ал.-3-т.-1-б.-в-ППЗОП

» Образец  8 декларация материали

» Образец  9 списък-на-стоителство

» Образец  10 списък-на-техническите-лица

» Образец  11-списък-на-кв-строителни-работници

» Образец  12 техническо-предложение

» Образец 13 декларация гаранционни-срокове

» Образец 14 елементи на ценообразуване

» Образец 15  ценово  предложение

» Образец 16  проект  на  договор

» Образец  17 за-отсъствие-на-обстоятелствата-по-чл.3-т.8-от-Закона-за-икономическите-и-финансовите-отношения-с-дружествата

» Образец  18-декларация-оглед

» КОЛИЧЕСТВЕНО – СТОЙНОСТНА СМЕТКА

» ТЕХНИЧЕСКА ДОКУМЕНТАЦИЯ

Протокол от работата на комисията /06.10.2016 г.