С П И С Ъ К

 НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ“ ПРИ РАЙОН „ОБОРИЩЕ“

С решение от 08.01.2019 г. на конкурсната комисия, определена със заповед РД-15-29 от 07.01.2019 г. на кмета на район „Оборище“, до конкурс за длъжността „Младши експерт човешки ресурси “ в отдел “Човешки ресурси, образование и социални дейности“ в район „Оборище“, на основание чл.10в, ал.1 от Закона за държавния служител и чл.20, ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, приета с Постановление №8 на Министерски съвет от 2004 г.(ДВ, бр.6 от 2004 г.), не се допуска кандидатът:

Бончо Христов Банков – не е представил документите, посочени в  обявата.

 

ИВ. ДИНЧЕВ

Председател на конкурсната комисия