Столична община – Район „Оборище“ със седалище и адрес гр. София, бул. „Мадрид“ №1,  тел.815-76-17,  факс 944-16-67, e-mai: www.so-oborishte.com

На основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл.14, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и заповед №РД-15-695 от 01.09.2015г. на кмета на район „Оборище“ обявява конкурс за назначаване на държавен служител при следните условия:

І. Конкурсът се обявява за длъжността ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ в отдел „Управление на общинската собственост и жилищния фонд, регистрация и контрол на търговската дейност“ към район „Оборище“.

ІІ. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

 • образование – висше, степен „бакалавър“; професионален опит 2 години или ранг -ІV младши

ІІІ. Допълнителни  изисквания за заемане на длъжността:

 • професионален опит в общинска или районна администрация;
 • да познава нормативните документи- закони, постановления, наредби, правилници и други в областта на общинската собственост и търговската дейност;
 • работа със софтуерни продукти от фамилия „Акстър”, „MS-Offise”, “MS-Windows”, Интернет.

ІV. Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе по следния начин:

 1. Решаване на тест
 2. Интервю с комисията
 3. Документи за участие в конкурсната процедура:

Кандидатите за участие представят следните документи:

 1. Заявление за участие съгласно чл.17, ал.1 от НПКДС
 2. Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС
 3. Копие от диплом за завършено образование
 4. Копие от документи, удостоверяващи трудов стаж, служебен и професионален опит.

VІ. Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите за участие в конкурса се подават в срок до 17 часа на 17.09.2015г. на адрес: гр. София, бул. „Мадрид“ №1, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители.

VІІ. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват в административната сграда на район „Оборище“, бул. „Мадрид“ №1 и на интернет страницата на района

e-mai: www.so-oborishte.com

VІІІ. Кратко описание на длъжността, съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

Работи в  отдел „Управление на общинската собственост и жилищния фонд, регистрация и контрол на търговската дейност“  в района.   Извършва дейности на районната администрация по отношение на общинската собственост и жилищния фонд, както и регистрацията и контрола на търговската дейност. Изразява становища и разработва предложения за решаване на проблеми, свързани с дейността на районната администрация  по придобиване, управление и стопанисване на общинската собственост.  Извършва дейности  по разпореждането с общинските имоти и жилищния фонд. Консултира дейността по регистрация и контрол в търговските обекти във връзка с нормативната уредба. Изпълнява определени с нормативни актове функции в районната администрация. Взема решения и създава необходимите условия за прилагане на нормативните документи, като подготвя съответните бланки, регистри и други документи за отдела.

ІХ. Минимален размер на основната заплата за длъжността – 380 лева.