ДО
Г-Н БОРИСЛАВ ВАСИЛЕВ ТОЛЕВ
УЛ. „ЦАР АСЕН“ №9
ГР. ПЛОВДИВ

Уведомяваме Ви, че в СО – район „Оборище“ е получен проект за ПУП – РУП за УПИ II-5 / ПИ с идентификатор по КККР №681134.406.5 / от кв. 533, м. „Център Зона А-север“.
Проектът е на разположение за запознаване в приемното време на СО – район „Оборище“ – сряда от 13.30 ч. до 16.30 ч. и петък от 9.30 ч. до 12.30 ч., етаж 4, стая №9.
Съгласно чл. 128, ал.З от ЗУТ, заинтересованите лица могат да направят възражения по одобрения проект в 14 дневен срок от получаването на съобщението чрез СО – район „Оборище“ до НАГ – СО.

» РОБ16-ВК08 1979-[30] от 28.12.2016 123016