На основание чл. 131 от ЗУТ, по реда на §4 от ДР на ЗУТ Ви съобщаваме, че е издадена виза за инвест-иционно проучване и проектиране на обект – временен открит паркинг в УПИ Х-,,общ., траф.“ (ПИ с иденти-фикатор № 68134.409.64 но КККР на р-н „Оборище“ ), кв. 1206, м. „Подуяне-център“ .

С визата може да се запознаете в приемното време на отдел УТКС на СО-район „Оборище“ – сряда от 13:30 до 16:30 часа и петък от 9:30 до 12:30 часа в сградата на СО- район „Оборище“, като същата може да бъде обжалвана в 14 – дневен срок от получаване на съобщението.

Към РОБ17-ВК08-1076-(1) от 09.08.2017г