Във връзка с изпълнението на проект №BG 05M9OP001- 2.002-0185- C001 „Достоен живот и равенство в общността“, район „Оборище“ обявява конкурс за социален работник – 2 места, при следните условия:

• Срок за подаване на документи от кандидатите: Документи ще се приемат всеки работен ден от 08.02.2016 г. до 10.02.2016 г. вкл., от 9.00 ч. до 16.30 ч. на адрес: гр. София, СО район „Оборище“ – бул. “Мадрид“ № 1, деловодство.

• Характер и място на работа: Изготвяне на социална оценка на потребителите, посещавайки ги на адрес.

• Изисквания към кандидатите:

Кандидатите следва да отговарят на условията за заемане на длъжността „социален работник“, както следва:

Образователно-квалификационна степен: бакалавър, магистър;

Специалност: „Социални дейности“; „Социален мениджмънт“, „Социална педагогика“;

Минимален професионален опит по специалността: – 6 месеца;

Да бъдат психично здрави.

Изискуеми документи:

заявление;

– декларация;

– документ за самоличност (за справка);

– автобиография;

–  копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация или правоспособност.