СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ОБОРИЩЕ“

Обявява свободно работно място по заместване за длъжността СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ в отдел „Административно, информационно и правно-нормативно обслужване, европейски проекти, иновации“

Минимални и специфични изисквания предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:

  • образование – висше степен „Магистър“, специалност „Право“ с професионална квалификация „Юрист“
  • професионален опит 1  година

Описание на длъжността:

Следи за новоприетите нормативни документи и настъпили изменения на нормативната уредба, свързани с дейността на районната администрация. Осъществява процесуално представителство по дела на района. Проучва и обработва преписки. Изготвя заповеди, жалби, възражения, становища, договори, искови молби, писмени защити и др.  Предоставя консултации и мнения за законосъобразност по актовете и действията на всички отдели за дейността им. Участва в действащи комисии. Организира и подготвя процедури по ЗОП.

Акт за назначаване, временна заетост, работно време – 8 часа, 5 дневна работна седмица.

Документи за кандидатстване:

  1. Автобиография
  2. Копие от диплома за завършено образование
  3. Копие от удостоверение за правоспособност
  4. Копие от документи, доказващи професионален опит:

Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите се подават в срок до 17 часа на 23.02.2018 г.,  на адрес гр. София, бул. ”Мадрид” №1, ет.1 – деловодство или на oborishte@so-oborishte.com тел. за справки 02 81 57 617

Основна работна заплата за длъжността 1000 лева.