Столична община район „Оборище“ със седалище и адрес гр. София, бул.“Мадрид“№1, тел.02-815-76-17, факс 02-944-16-67,  e-mail: oborishte@so-oborishte.com на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл.14, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и заповед №РОБ18-РД-15-43 от  22.01.2018 г.  на кмета на район „Оборище“ обявява конкурс за назначаване на държавен служител при следните условия:

І. Конкурсът се обявява за длъжността ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

в отдел „Устройство на територията, контрол по  строителството“ в район „Оборище“.

ІІ. Минимални и специфични изисквания предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:

  • образование – висше степен „Бакалавър“, професионална квалификация „Архитект“;
  • професионален опит – 2  години
  • ранг – ІV младши

ІІІ. Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе по следния начин:

  1. Решаване на тест
  2. Интервю с комисията.

ІV. Документи за участие в конкурсната процедура:

Кандидатите за участие представят следните документи:

  1. Заявление за участие съгласно чл.17, ал.1 от НПКДС
  2. Декларация по чл. 17, ал.2, т.1.от НПКДС
  3. Копие от диплома за завършено образование
  4. Копие от документи, доказващи професионален опит:

– за трудов стаж – копие на трудова книжка или УП3;

– за служебен стаж – копие на служебна книжка или УП3;

– за осигурителен стаж – копие от заверена осигурителна книжка от НОИ.

  1. Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите за участие в конкурса се подават в срок до 17 часа на  02.02.2018 г. на адрес: гр. София, бул. „Мадрид“№1, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители.

VІ. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват в административната сграда на район „Оборище“, бул. „Мадрид“ №1 и на страницата в интернет  на района : www.so-oborishte.com

VІІ Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

Провеждане дейностите по устройството на територията . Дейности по подробните устройствени планове и справки по тях. Разглеждане и подготвяне за одобряване на инвестиционни проекти. Подготвяне на разрешения за строеж и актове за узаконяване или откази. Изготвяне визи за проектиране. Преглед и подготвяне за одобряване екзекутивни чертежи. Изготвяне заповеди за преработка. Участие в приемателни комисии и в районния експертен съвет по устройство на територията. Изготвяне на становища и справки, обработване на преписки, извършване на огледи на обекти и елементи на градско обзавеждане. Приема граждани за справки, консултации и др. Приема входящата и изготвя изходящата кореспонденция на отдела.

VІІІ. Минимална основна заплата за длъжността 510 лева.

» Декларация 

» Заявление