ОБЯВЛЕНИЕ

За провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител в Столична община район „Оборище“ със седалище и адрес гр.София, бул.“Мадрид“ № 1, тел.02-815-76-17, факс 02-944-16-67, e-mail:oborishte@so-oborishte.com на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл.14, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и заповед №РОБ18-РД-15-1146 от 18.12.2018 г. на кмета на район „Оборище“, обявява конкурс за назначаване на държавен служител при следните условия:

І. Конкурсът се обявява за длъжността „Младши експерт човешки ресурси“ в отдел „Човешки ресурси, образование и социални дейности“, дейност 122 “Обща администрация“, в Столична община – район „Оборище“.

ІІ. Минимални и специфични изисквания предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:

  • образование – висше, степен „Бакалавър“ по специалностите: “Управление на човешките ресурси“ или „Европейско управление“
  • владеене на английски език – минимум ниво В2
  • професионален опит – не се изисква

ІІІ. Начин на провеждане на конкурса.

Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе по следния начин:

  1. Решаване на тест;
  2. Интервю с комисията.

ІV. Документи за участие в конкурсната процедура.

Кандидатите за участие представят следните документи:

  1. Заявление за участие съгласно чл.17, ал.1 от НПКДС;
  2. Декларация по чл. 17, ал.2, т.1 от НПКДС;
  3. Копие от диплома за завършено образование;
  4. Копие от документ, удостоверяващ нивото на владеене на английски език.

V. Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите за участие в конкурса се подават в срок до 17,00 часа на 02.01.2019г., на адрес: гр. София, бул. „Мадрид“№1, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители.

VІ. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват в административната сграда на район „Оборище“, бул. „Мадрид“ №1, ет.1 и на страницата в интернет на района : www.so-oborishte.com.

VІІ. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

Участва в планирането и координирането на дейностите по управление на човешките ресурси. Участва в процедурите по набиране и подбор на персонала, разработката и актуализацията на длъжностните характеристики. Участва ва в процесите по планиране на обучението на персонала. Организира въвеждането и ориентацията на новопостъпилите служители. Отговаря за правилното отчитане на отпуските, воденето и съхранението на служебните книжки и трудовите досиета. Участва в организиране на дейностите по атестиране на служителите.

VІІІ. Минимална основна заплата за длъжността – 510 лева.

ВАСИЛ ЦОЛОВ /п/

Кмет на район „Оборище“-СО