ОБЯВЛЕНИЕ

За провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител в Столична община район „Оборище“ със седалище и адрес гр.София, бул.“Мадрид“ №1, тел.02-815-76-17, факс 02-944-16-67,  e-mail:oborishte@so-oborishte.com на основание чл.10 а, ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл.14, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и заповед №РОБ18-РД-15-1025 от 22.11.2018 г.  на кмета на район „Оборище“, обявява конкурс за назначаване на държавен служител при следните условия:

І. Конкурсът се обявява за длъжността „НАЧАЛНИК ОТДЕЛ“ на отдел „Финансово-счетоводна дейност и бюджет“, дейност 122 “Обща администрация“, в Столична община – район „Оборище“.

ІІ. Минимални и специфични изисквания предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:

  • образование – висше, степен „Бакалавър“, професионална квалификация „Икономист-счетоводител“;
  • професионален опит – 4 години;
  • ранг – ІII младши.

ІІІ. Начин на провеждане на конкурса.

Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе по следния начин:

  1. Решаване на тест;
  2. Интервю с комисията.

ІV. Документи за участие в конкурсната процедура.

Кандидатите за участие представят следните документи:

  1. Заявление за участие съгласно чл.17, ал.1 от НПКДС;
  2. Декларация по чл. 17, ал.2, т.1 от НПКДС;
  3. Копие от диплома за завършено образование;
  4. Копие от документи, доказващи професионален опит:

– за трудов стаж – копие на трудова книжка или УП3;
– за служебен стаж – копие на служебна книжка или УП3;
– за осигурителен стаж – копие от заверена осигурителна книжка от НОИ.

  1. Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите за участие в конкурса се подават в срок до 17 часа на  06.12.2018г., на адрес: гр. София, бул. „Мадрид“№1, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители.

VІ. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват в административната сграда на район „Оборище“, бул. „Мадрид“ №1, ет.1 и на страницата в интернет  на района : www.so-oborishte.com.

VІІ. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

Ръководи, организира, контролира, планира и координира дейността на служителите в отдел „Финансово-счетоводна дейност и бюджет“. Извършва определени в нормативните актове функции по осъществяване отчетността на района. Полага грижи за осигуряване на необходимите финансови средства за изпълнение на целите и задачите на всички дейности на района и осигурява рационалното им използване. Организира и контролира финансирането на третостепенните разпоредители с бюджетни средства.

VІІІ. Минимална основна заплата за длъжността – 510 лева.

ВАСИЛ ЦОЛОВ

Кмет на район „Оборище“-СО

Обявление конкурс н-к отдел ФСДБ