СТОЛИЧНА ОБЩИНА РАЙОН „ОБОРИЩЕ“, със седалище и адрес гр. София, бул.“Мадрид“№1, тел.02-815-76-17, факс 02-944-16-67,  e-mail: oborishte@so-oborishte.com, на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл.14, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и заповед №РОБ18-РД-15-341 от  23.04.2018 г.  на кмета на район „Оборище“ обявява конкурс за назначаване на държавен служител при следните условия:

І. Конкурсът се обявява за длъжността СЕКРЕТАР НА РАЙОН ОБОРИЩЕ-СО.

ІІ. Минимални и специфични изисквания предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:

 • образование: висше – степен „Магистър“
 • професионално направление, по което е придобито образованието: „Икономика“
 • професионален опит: 4 години или придобит минимален ранг ІІІ младши
 • валидно Разрешение за достъп до класифицирана информация с ниво на класификация „Секретно“

ІІІ. Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът за заемане на длъжността да се проведе по следния начин:

1.Обявяване на конкурса

 1. Подаване на документите в определения срок.
 2. Допускане до участие.
 3. Защита на концепция за стратегическо управление на тема: „Ефективно управление на административната дейност в район „Оборище“.
 4. Интервю с комисията.

ІV. Документи за участие в конкурсната процедура.

Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:

 1. Заявление за участие в конкурса съгласно чл.17, ал.1 и приложенията към него.
 2. Декларация по чл.17, ал.2 т.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители.
 3. Писмена концепция за стратегическо управление на тема: „Ефективно управление на административната дейност в район „Оборище“.
 4. Копие от диплома за завършено образование
 5. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионален опит или придобит ранг като държавен служител.
 6. Копие на валидно Разрешение за достъп до класифицирана информация с ниво на класификация „Секретно“

 

 1. Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите за участие в конкурса се подават в срок до 17,00 часа на  04.05.2018 г. на адрес: гр. София, бул. „Мадрид“№1, ет.1, гише №1 лично от кандидатите или от техни упълномощени представители.

VІ. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват в административната сграда на район „Оборище“, бул. „Мадрид“ №1 и в интернет  на страницата на района : www.so-oborishte.com

VІІ. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

Изпълнява дейността съгласно ЗМСМА, Правилника за дейността на Столичен общински съвет, Закона за администрацията, Закона за държавния служител, Закона за защита на класифицираната информация и други. Организира, координира и контролира административните задачи, свързани с ефективното функциониране на администрацията. Организира дейността по административното обслужване на физически и юридически лица. Осигурява нормална и ефективна работа на администрацията. Организира референдуми, избори, преброявания и други масови действия от национално и регионално значение. Вписва в Административния регистър данните съгласно Наредбата за условията и реда за водене, поддържане и ползване на административния регистър. Организира и контролира охранителния режим на административната сграда на района. Определя реда и условията за ползване на материали, които представляват държавна или служебна тайна.

VІІІ. Минимална основна заплата за длъжността 550 лева.

 

Обявление

Необходими документи за участие:

Заявление за участие в конкурс

Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС

Списък -допуснати кандидати

Протокол – допуснати кандидати до защита на концепция