УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТОЛЕВ,

Уведомяваме Ви, че в СО – район „Оборище“ е получен одобрен със Заповед № РА50-236/20.04.2017 г. на Главния архитект на СО, проект за подробен устройствен план /ПУП/ – работен устройствен план /РУП/ за УПИ II-5 / ПИ с идентификатор №68134.406.5 по КККР на район „Оборище“ / от кв. 533, м. „Център Зона А-север“.

Заповедта е на разположение за запознаване в приемното време на СО – район „Оборище“ – сряда от 13.30 ч. до 16.30 ч. и петък от 9.30 ч. до 12.30 ч., етаж 4, стая №8.

Съгласно чл. 215, ал.4 от ЗУТ, заповедта подлежи на обжалване в 14 дневен срок от получаването на съобщението чрез СО – район „Оборище“ до НАГ – СО.

УВЕДОМЛЕНИЕ