Уважаеми граждани,

С писмо от НАГ – СО № САГ19-БД00-469-2/29.03.2019 г. сме уведомени от Гл. инженер на СО, че е издадено Разрешение за строеж № Б-34/29.03.2019 г.  за обект „Преустройство/преоборудване на съществуващ шахтов трафопост „Върбица 8 БДС“ с Д№ 31-383, 320 кVА, с трансформатор 630 кVА, 10/0.4 кV, ново КРУ и кабели НН 1кV за електрозахранване на обект: „Реконструкция, преустройство и промяна предназначението на част от партерния етаж на блок А и пристройка „Музейна част“ на съществуваща сграда „Централен дом на българо- Съветската дружба“ в магазин за хранителни и битови стоки тип „Лидл“ с помещение за подготовка на хляб и хлебни изделия“ в УПИ V-за ЦДБСД/ПИ с идентификатор по КККР 68134.407.94, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 169,  кв. 541, м. ГГЦ – Зона Г-12, район „Оборище“ в Столична община

На основание чл. 149, ал. 6 от ЗУТ, приложените към Разрешението за строеж – одобрените проекти са на разположение за запознаване в СО – НАГ ул. „Сердика“ № 5, етаж 2, стая 212.

На основание чл. 149, ал. 3 от ЗУТ, разрешението за строеж може да бъде обжалвано по законосъобразност пред Началника на РДНСК – югозападен район сектор София в четиринадесет дневен срок от получаване на настоящето съобщение.