УВЕДОМЛЕНИЕ

От Гл. инженер на СО е издадено Разрешение за строеж № Б-8/28.01.2019 г.  за обект „Реконструкция на ул. „Кешан“ от О.Т. 281 до О.Т. 281 на ул. „Ангиста“ от О.Т. 281 до О.Т. 289, включително кръстовищата на  ул. „Ангиста“- бул. „В. Левски“ и  ул. „Кешан“ – бул. „Д. Николаев“, както и вход от бул. „Д. Николаев“ между пикетни точки 15 и 16 и изход към бул. „Д. Николаев“ ПТ 17 и ПТ 18 от УПИ І /магазин ЛИДЛ/, кв. 714, м. ГГЦ – зона Г-13 – район „Оборище“ в Столична община

На основание чл. 149, ал. 6 от ЗУТ, прилижението към разрешението за строеж – одобрените проекти са на разположение за запознаване в СО – НАГ ул. „Сердика“ № 5, стая 212.

На основание чл. 149, ал. 3 от ЗУТ, разрешението за строеж може да бъде обжалвано по законосъобразност пред Началника на РДНСК – югозападен район сектор София в четиринадесет дневен срок от получаване на настоящето съобщение.