Уведомление от „СОФИЯ ПРОДЖЕКТ“ · ООД,  ЕИК 175227536 относно строеж:

„МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖИ И МАСИВНА ПЛЪТНА ОГРАДА“,

находяща се в ПИ с идентификатор 68134.403.72, старо УПИ Vl-20; кв. 525; м. „Зона Г 14“,

по плана на гр. София, район „Оборище“, за извършване на СМР при ул. „Цар Симеон“ № 36 за

следните дати: 01,05,08 и 08.06.2020 г.

Уведомление от СОФИЯ ПРОДЖЕКТ ООД относно строеж – МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖИ И МАСИВНА ПЛЪТНА ОГРАДА