Уведомление от „Кооп Билд“ ООД, за СМР

Във връзка с предстоящи довършителни СМР на. обект: „Жилищна сграда с магазини, гаражи и подземни гаражи“, находящ се в УПИ Х-15, кв. 523, м. ·’ГГЦ Зона Г-14’\ по плана на rp. София, р-н ;,Оборище“, гр. София, Ви уведомяваме, Че предстои зареждане на обекта със строителни материали на ежедневна база, както следва: