На основание чл. 149  от ЗУТ, Ви съобщаваме, че за Строеж:

„Външно топлозахранване и абонатни станции на жилищна сграда в УПИ VII – 7,10, кв. 31, м. „ГГЦ Зона Г-14”, ул. „Бачо Киро“ № 57 и жилищна сграда с подземни гаражи и обслужващи обекти на I и II етаж в УПИ VII – 7,10, кв. 31, м. „ГГЦ Зона Г-14”, ул. „Поп Богомил“ № 25, район ”Оборище – гр. София  е издадена –

Заповед № РОБ18-РД09-269/14.09.2018 г. за разделяне на етапи I и II:

  1. I етап „Външно топлозахранване и абонатна станция на жилищна сграда с подземни гаражи и обслужващи обекти на I и II етаж в УПИ VII – 7,10, кв. 31, м. „ГГЦ Зона Г-14”, ул. „Поп Богомил“ № 25.
  2. II етап   „Външно топлозахранване и абонатна станция на жилищна сграда в УПИ VII – 7,10, кв. 31, м. „ГГЦ Зона Г-14”, ул. „Бачо Киро“ № 57.

към Разрешение за строеж № 123/04.11.2009 г. за обект: „Външно топлозахранване и абонатни станции на жилищна сграда в УПИ VII – 7,10, кв. 31, м. „ГГЦ Зона Г-14”, ул. „Бачо Киро“ № 57 и жилищна сграда с подземни гаражи и обслужващи обекти на I и II етаж в УПИ VII – 7,10, кв. 31, м. „ГГЦ Зона Г-14”, ул. „Поп Богомил“ № 25., на Столична община – район ”Оборище“.

Разрешението за строеж заедно с одобрения инвестиционен проект могат да бъдат обжалвани от заинтересуваните лица по законосъобразност пред началника на регионалната дирекция за национален строителен контрол в 14-дневен срок от получаване на съобщението за издаване на съответния акт.