На основание чл. 124б, ал.2 от ЗУТ Ви съобщаваме, че е издадена Заповед № РА50126/18.02.2019 г. на Главния архитект на Столична община, относно разрешаване на устройствена процедура за изработване на проект за ПУП – Изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) и Работен устройствен проект (РУП) в обхвата на УПИ Х-8, кв. 515а, м. „Зона Г-14“, район „Оборище“, административен: ул. „Чумерна“ № 2.

Уведомление