Уведомление за СМР от “СОФИЯ ПРОДЖЕКТ” ООД, за СМР по ул. “Цар Симеон” № 36 от 16 до 18-09-2020 г. и на 21.09-2020 г. във връзка с реализацията на „МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖИ И МАСИВНА ПЛЪТНА ОГРАДА”, находяща се в ПИ с идентификатор 68134.403.72, старо УПИ VI-20; кв. 525; м. “Зона Г 14”; по плана на гр. София, район “Оборище”.

СОФИЯ ПРОДЖЕКТ-10-09-2020