На основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ, обвяване на издадено от Главен инженер на НАГ- СО Разрешение за строеж № Б-86/14.07.2021 г. за строеж:

„Временно измесване на ел. съоръжения засягащи се oт ново строителство на многофамилна жилищна сграда с подземно паркиране“ В ПИ 68134.407.194, УПИ Х-194 за ЖС, kB.559, м. „ГГЦ зона Г -12“, р-н „Оборище“

Разрешението за строеж е поставено на видно място в общината –табло обяви в деловодство.

Приложенията към издаденото разрешение за строеж u одобрените проекти са на разположение за запознаване в сградата на НАГ- СО, ул. „Сердика“ № 5, етаж 2, ст . 212.

Разрешението за строеж е обявено на ДНСК u „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

На основание чл. 215 от ЗУТ, разрешението за строеж може да бъде обжалвано по законосъобразност пред административен съд София Град чрез НАГ- СО В 14- дневен срок от съобщаването му.

Приложение:- Копие от разрешение за строеж № Б-86/14.07.2021 г.

 

Разрешение за строеж № Б-86-14.07.2021г.