УВЕДОМЛЕНИЕ

Относно: Изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) и работен устройствен план (РУП) за УПИ VI-20, кв. 525, м. „Зона Г-14“, район „Оборище“, с административен адрес: ул. „Цар Симеон“ № 36, гр. София.

Уважаеми дами и господа,

Уведомяваме Ви, ч в район „Оборище“ е получен проект за : Изменение на план за регулация и застрояване и работен устройствен плон за УПИ VI-20, кв. 525, м. „Зона Г-14“, район „Оборище“, с административен адрес: ул. „Цар Симеон“ № 36, гр. София.

Проектът е на разположение за запознаване в приемното време на район „Оборище“ – сряда от 13:30 ч. до 16:30  ч. и петък от 09:00 ч. до 12:30 ч., етаж 4, стая № 8.

Съгласно чл. 128 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят възражения по представения проект в 14-дневен срок от получаване на това съобщение в СО район „Оборище“.

Изменение на план за регулация – Цар Симеон 36