Заповед № РА50-736/10.10.2019 г. на главния архитект на СО за разрешаване изработването на градоустройствени процедури на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ