УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ Ви съобщаваме, че е издадена Заповед № РА50-257/04.04.2019 г. на Главния архитект на СО относно разрешаване на устройствена процедура за изработване на проект ПУП – изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) и Работен устройствен план (РУП) за УПИ V-8 (ПИ с идентификатор 68134.403.205 по КККР), кв. 520, м. „Зона Г – 14“, район „Оборище“, административен адрес: ул. „Екзарх Йосиф“ № 68.

Може да се запознаете със заповедта и мотивираното предложение в приемното време на отдел УТКС към СО – район „Оборище“  – сряда от 13:30 ч. до 16:30 ч. и петък от 9:30 ч. до 12:30 ч.

ВАСИЛ ЦОЛОВ

КМЕТ НА РАЙОН „ОБОРИЩЕ“

/п/

Уведомление на Заповед №РА50-257-04.04.2019