На основание чл. 124б, ал.2 от ЗУТ Ви съобщаваме, че е издадена Заповед № РА50-255/01.04.2019 г. на Главния архитект на СО, относно разрешаване на устройствена процедура за изработване на проект за ПУП – Изменение на план за застрояване (ИПЗ) и Работен устройствен проект (РУП) в обхвата на УПИ VI-32,33 и УПИ XIV-20, кв. 717, м. „Зона Г-13“, район „Оборище“, административен адрес: ул. „Кешан“ № 4/6.

Може да се запознаете със заповедта и мотивираното предложение в приемното време на отдел УТКС към СО – район „Оборище“ – сряда от 13:30  до 16:30 чака и петък от 09:30 до 12:30 часа.

ВАСИЛ ЦОЛОВ

КМЕТ НА РАЙОН „ОБОРИЩЕ“

/п/

Заповед № РА50-25501.04.2019 г.