СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда – ОВОС, район „Оборище” Ви съобщава, че е внесено инвестиционно предложение за:

„Приемно – предавателна станция за глас и/или данни №SF1209 на „БТК” ЕАД и преустройство на базова станция №1404 на „Теленор България” ЕАД с местоположение сграда с идентификатор 68134.407.176.1, гр. София, СО район „Оборище”.

Заинтересованите лица могат в 14 (четиринайсет) дневен срок от обявяване на съобщението да подадат писмени становища, мнения и възражения, за горепосоченото инвестиционно предложение в деловодството на район „Оборище” – СО до кмета на района. Същите ще се изпратят до РИОСВ, гр. София.

 

Дата: 15.01.2020г.                                                         РАЙОН” ОБОРИЩЕ” СО

 

ОБЯВА

 до заинтересованите лица и общественост

 На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003г., изм. и доп.)

„БТК” ЕАД – гр. София, район „Младост”, бул. „Цариградско шосе” №115

/наименование на физическото или юридическо лице, адрес/

 СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционното предложение за Изменение на проект за „Приемно – предавателна станция за глас и/или данни №SF1209 на „БТК” ЕАД и преустройство на базова станция №1404 на „Теленор България” ЕАД с местоположение сграда с идентификатор 68134.407.176.1, гр. София, СО район „Оборище”.

/наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/

За контакти: Марио Иванов Калпушковтел. 0895570624, адрес за кореспонденция: гр. София, район „Изток”, ул. „Райко Алексиев” №48а, офис – партер

/лице, адрес, телефон/

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. „Цар Борис” №136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org

 Приложение:

  1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС.