СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда – ОВОС, район „Оборище” Ви съобщава, че е внесено инвестиционно предложение за:

Временно изместване на съществуващ топлопровод Ф139х5 по граница имот УПИ ІІ-5, кв. 533, м. Център зона А-север, СО район „Оборище”, ул. „Врабча”, гр. София – първи етап.

Възстановяване трасе на изместен топлопровод Ф139х5 в сутерена на жилищна сграда в УПИ ІІ-5, кв. 533, м. Център зона А-север, СО район „Оборище”, ул. „Врабча” – втори етап.

Заинтересованите лица могат в 14 (четиринайсет) дневен срок от обявяване на съобщението да подадат писмени становища, мнения и възражения, за горепосоченото инвестиционно предложение в деловодството на район „Оборище” – СО до кмета на района. Същите ще се изпратят до РИОСВ, гр. София.

 

Дата: 26.09.2019г.                                                         РАЙОН” ОБОРИЩЕ” СО

 

 

 

ОБЯВА

                   до заинтересованите лица и общественост

 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003г., изм. и доп.)

„Врабча 22 Резидънс” ООД, гр. София, ул. „Бачо Киро” №26-28-30 Платиниум Бизнес център, МОЛ-Управител: Росен Генчев Русев; ЕИК: 205159161

            /наименование на физическото или юридическо лице, адрес/

 

           

                                                           СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционното предложение за:

Временно изместване на съществуващ топлопровод Ф139х5 по граница имот УПИ ІІ-5, кв. 533, м. Център зона А-север, СО район „Оборище”, ул. „Врабча”, гр. София – първи етап.

Възстановяване трасе на изместен топлопровод Ф139х5 в сутерена на жилищна сграда в УПИ ІІ-5, кв. 533, м. Център зона А-север, СО район „Оборище”, ул. „Врабча” – втори етап.

/наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/

За контакти: Славина Иванова Христова – тел. за връзка: 0896 634525

град София

                                  /лице, адрес, телефон/

                                                                                 

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. „Цар Борис” №136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org

 

Приложение:

 

  1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС.