На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда – ОВОС, район „Оборище” Ви съобщава, че е внесено инвестиционно предложение за:

„Преустройство и промяна на предназначение на Банков офис във ветеринарна клиника” на приземния етаж на шестетажна жилищна сграда с магазини с местоположение УПИ І-за ЖС, подземни гаражи и трафопост, кв. 166, м. Подуяне-Център, гр. София ,СО район „Оборище”, ул. „Черковна” №105, вх. В.

Заинтересованите лица могат в 14 (четиринайсет) дневен срок от обявяване на съобщението да подадат писмени становища, мнения и възражения, за горепосоченото инвестиционно предложение в деловодството на район „Оборище” – СО до кмета на района. Същите ще се изпратят до РИОСВ, гр. София.

ОБЯВА

Дата: 09.05.2019г.                                                         РАЙОН” ОБОРИЩЕ” СО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата: 09.04.2019г.                                                         РАЙОН” ОБОРИЩЕ” СО