На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда – ОВОС, район „Оборище” Ви съобщава, че е внесено инвестиционно предложение за:

„Изграждане на сградно водопроводно отклонение на съществуваща сграда (църква „Св. Петка Самарджийска”) в ПИ с кадастрален идентификатор 68134.405.1, кв. 1, бул. „Княз Александър Дондуков – Корсаков” район „Оборище”.

Заинтересованите лица могат в 14 (четиринайсет) дневен срок от обявяване на съобщението да подадат писмени становища, мнения и възражения, за горепосоченото инвестиционно предложение в деловодството на район „Оборище” – СО до кмета на района. Същите ще се изпратят до РИОСВ, гр. София.

Дата: 19.04.2019г.                                                         РАЙОН „ОБОРИЩЕ” СО

ОБЯВА