На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда – ОВОС, район „Оборище” Ви съобщава, че е внесено инвестиционно предложение за:

„Базова станция SOF2123.А000 „Zlatarov” с честотен обхват 900-2100 MHz на „А1 България” ЕАД”, с местонахождение ул. „Шипка” №43, СО район „Оборище”, гр. София.

Заинтересованите лица могат в 14 (четиринайсет) дневен срок от обявяване на съобщението да подадат писмени становища, мнения и възражения, за горепосоченото инвестиционно предложение в деловодството на район „Оборище” – СО до кмета на района. Същите ще се изпратят до РИОСВ, гр. София.

ОБЯВА

Дата: 27.03.2019г.                                                         РАЙОН „ОБОРИЩЕ” – СО