От Гл. инженер на СО е издадено Разрешение за строеж № Б-163/26.11.2018 г.  за обект „Външно електрозахранване с кабелни линии НН 1 кV на многофункционална жилищна сграда в  УПИ-ХV-3, кв. 528 – ГГЦ – зона Г 14 район „Оборище“ в Столична община

На основание чл. 149, ал. 6 от ЗУТ, Ви уведомяваме, че приложението към разрешението за строеж – одобрените проекти са на разположение за запознаване в СО – НАГ ул. „Сердика“ № 5, стая 212

На основание чл. 149, ал. 3 от ЗУТ, разрешението за строеж може да бъде обжалвано по законосъобразност пред Началника на РДНСК – югозападен район сектор София в четиринадесет дневен срок от получаване на настоящето съобщение.

Витан Влахов

Гл. инженер