ОТНОСНО ОБЯВЯВАНЕ НА ЗАПОВЕД                                                

КЪМ РОБ18-ВК08-1534/14.08.2018 г.

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ Ви съобщаваме, че е издадена Заповед № РА50-607/13.08.2018 г. на Гл. архитект на СО относно разрешаване на устройствена процедура за  изработване на проект за ПУП – Изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ)  и Работен устройствен проект (РУП) за УПИ II-6 и УПИ III-7 в обхвата на ПИ с идентификатор 68134.401.359 по КККР на район „Оборище“, кв. 21, м. „Зона ГГЦ Зона Г-14“, район „Оборище“, административен адрес: ул. „Цар Симеон“ № 33-35 с цел образуване на нов УПИ II-359 „за ЖС“ и изменение на плана за застрояване (ИПЗ) и работен устройствен план (РУП) за нов УПИ II-359 „за ЖС“.

Може да се запознаете със заповедта и мотивираното предложение в приемното време на отдел УТКС към СО район „Оборище“ – сряда от 13:30 до 16:30 часа и петък от 9:30 до 12:30 часа.

 

ВАСИЛ ЦОЛОВ 

КМЕТ НА СО-РАЙОН „ОБОРИЩЕ”