Относно  писмо от НАГ                                                          РОБ18-ВК08-1539

Уважаеми граждани,

От Гл. архитект на СО е издадено Разрешение за строеж № Б-117/13.08.2018 г.  за обект „Подмяна на кабел Ср.Н.10 кV между ТП „Оборище 102“, Д№ 31-235 и ТП „Оборище 131“ Д№ 31-264 и ТП – ул. „Оборище“ район „Оборище“ в Столична община.

На основание чл. 149, ал. 6 от ЗУТ, Ви уведомяваме, че приложението към разрешението за строеж – одобрените проекти са на разположение за запознаване в СО – НАГ ул. „Сердика“ № 5, стая 212.

На основание чл. 149, ал. 3 от ЗУТ, разрешението за строеж може да бъде обжалвано по законосъобразност пред Началника на РДНСК – югозападен район сектор София в четиринадесет дневен срок от получаване на настоящето съобщение.

Гл. инженер: Витан Влахов

Инженерна инфраструктура, инвеститорски контрол, регистрация и контрол на търговската дейност