На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда – ОВОС,  район „Оборище” Ви съобщава, че е внесено инвестиционно предложение за:

„Външно топлоснабдяване и абонатна станция за многофамилна жилищна сграда с гаражи”, с местоположение ПИ 68134.403.125 (УПИ ХV-3, кв. 528, м. ГГЦ зона Г-14) по плана на гр. София, СО район „Оборище”, ул. „Чумерна” №24.

Заинтересованите лица могат в 14 (четиринайсет) дневен срок от обявяване на съобщението да подадат писмени становища, мнения и възражения, за горепосоченото инвестиционно предложение в деловодството на район „Оборище” – СО до кмета на района. Същите ще се изпратят до РИОСВ, гр. София.

Дата: 22.06.2018 г.

РАЙОН” ОБОРИЩЕ” СО

                                                         

                                                                 ОБЯВА

                              до заинтересованите лица и общественост

 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, . изм. и доп.ДВ, бр. 94 от 30.11.2012г.)

 

                                  ФИРМА СОФИЯ ПРОДЖЕКТ -1” ООД,

гр. София 1606, район „Красно село”, бул. „Македония” №15, вх. А, ет. Партер, ап. 3

            /наименование на физическото или юридическо лице, адрес/

                                     

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за

„Външно топлоснабдяване и абонатна станция” за „Многофамилна жилищна сграда с гаражи”

Местоположение: ПИ 68134.403.125 (УПИ ХV-3, кв. 528, м. ГГЦ зона Г-14) по плана на гр. София, СО район „Оборище”, ул. „Чумерна” №24.

/наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/

За контакти: Емануил Александров Бонев, тел./факс: 02 852 4261; е-mail: info@sofiaprject.com  

                                   /лице, адрес, телефон/

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 10, е-mail: riew-sofia @riew-sofia.government.bg

Приложение: Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС,

Съобщение №27