На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда – ОВОС,  район „Оборище” Ви съобщава, че е внесено инвестиционно предложение за:

„Проектиране и изграждане на Супермаркет ЛИДЛ с помещение за подготовка на хляб и хлебни изделия, открит паркинг и трафопост /ново инвестиционно предложение/”, с местоположение УПИ І-1, кв. 714, м. ГГЦ зона Г-13, СО район „Оборище”, ПИ с идентификатор  88134.404.1 по КККР на гр. София.

Заинтересованите лица могат в 14 (четиринайсет) дневен срок от обявяване на съобщението да подадат писмени становища, мнения и възражения, за горепосоченото инвестиционно предложение в деловодството на район „Оборище” – СО до кмета на района. Същите ще се изпратят до РИОСВ, гр. София.

ОБЯВА

до заинтересованите лица и общественост

 На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003г. изм. и доп.)

 от „ЛИДЛ България ЕООД &КО”КД, ЕИК 131071587, с Управител: Милена Емилова Драгийска – Денчева

седалище и адрес на управление: с. Равно поле, общ. Елин Пелин, п.к. 2129, ул. „3-ти март №1

 СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за проектиране и изграждане на Супермаркет ЛИДЛ с помещение за подготовка на хляб и хлебни изделия, открит паркинг и трафопост /ново инвестиционно предложение/”, с местоположение УПИ І-1, кв. 714, м. ГГЦ зона Г-13, СО район „Оборище”, гр. София, ПИ с идентификатор  88134.404.1 гр. София. Имотът се намира в югоизточната зона на площад Сточна гара, ограден от бул. „Васил Левски”, бул. „Ген. Данаил Николаев” и ул. „Ангиста”. Достъпът за автомобили на клиенти е от бул. „Ген. Данаил Николаев” и ул. „Ангиста”, а за зареждане с камиони само – от ул. „Ангиста”. Основния пешеходен достъп за клиенти е от свободната площ към площад Сточна гара.

Сградата на супермаркета двуетажна и е ситуирана в северозападния край на имота. В дворната й площ са проектирани вътрешни улици и паркоместа.

В партерната част на сградата, са проектирани паркинги, а във втория етаж – търговска зала, складова зона и битови помещения за персонала.

За контакти: Цветан Сакеларов, моб. Тел. 0882/334-431

Телефон, факс и ел. поща (е-mail): моб. Тел. 0882/334-341, тел. +359 2 8026 600

факс: + 359 2 8026 610, мейл tsvetan.sakelarov@lidl.bg

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 10, е-mail: riosv@riew-sofia.org

Приложение:

 1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС

Съобщение №25