СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда – ОВОС, район „Оборище” Ви съобщава, че е внесено инвестиционно предложение за:

„Преустройство на Приемно Предавателна Станция №1012, върху покрива на  сграда в ПИ №68134.408.416.4”, гр. София, ул. „Милко Бичев” №2, СО район „Оборище”.

Заинтересованите лица могат в 14 (четиринайсет) дневен срок от обявяване на съобщението да подадат писмени становища, мнения и възражения, за горепосоченото инвестиционно предложение в деловодството на район „Оборище” – СО до кмета на района. Същите ще се изпратят до РИОСВ, гр. София.

Дата: 27.01.2020г.

 

ОБЯВА

                    до заинтересованите лица и общественост

 На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003г., изм. и доп.)

„Теленор България” ЕАД, ЕИК: 130460283

С адрес: гр. София, ж. к. „Младост 4”, Бизнес Парк София, сграда 6

 

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционното предложение за изграждане на обект: „Преустройство на Приемно Предавателна Станция №1012, върху покрива на  сграда в ПИ №68134.408.416.4”, гр. София, ул. „Милко Бичев” №2, СО район „Оборище”.

За контакти:

Ангелина Симеонова Толева – гр. София, бул. „Симеоновско шосе” №128, ет. 3, тел: +359 894 60 11 02, email: angelina.toleva@group-egnatia.com

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. „Цар Борис” №136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org

 Приложение:

  1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС.