На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда – ОВОС, район „Оборище” Ви съобщава, че е внесено инвестиционно предложение за:

„Нежилищна сграда със смесено предназначение и подземни гаражи” с местоположение УПИ VІІ-14, /ПИ с идентификатор 68134.402.79/, кв. 9, м. ГГЦ зона Г-14, ул. „Будапеща”, гр. София, СО район „Оборище”.

Заинтересованите лица могат в 14 (четиринайсет) дневен срок от обявяване на съобщението да подадат писмени становища, мнения и възражения, за горепосоченото инвестиционно предложение в деловодството на район „Оборище” – СО до кмета на района. Същите ще се изпратят до РИОСВ, гр. София.

Дата: 27.01.2020г.

 

ОБЯВА

                    до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003г., изм. и доп.)

„ДЖЕМ” ООД, ЕИК: 128616764,

със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Самоковско шосе” 2а,

представлявано от Катя Йорданова Чукарска-Йончева – управител

 

СЪОБЩАВА

 

на засегнатото население, че има ново инвестиционното предложение за:

„Нежилищна сграда със смесено предназначение и подземни гаражи” с местоположение УПИ VІІ-14, /ПИ с идентификатор 68134.402.79/, кв. 9, м. ГГЦ зона Г-14, ул. „Будапеща”, гр. София, СО район „Оборище”.

Инвестиционното предложение обхваща обща площ от 673 кв. м., състояща се в дворно място, съставляващо УПИ VІІ-14 , /с ПИ с идентификатор 68134.402.79/, кв. 9, по плана на гр. София, м. ГГЦ зона Г-14, район: „Оборище”-СО. Сградата ще е обществено-обслужваща с подземни гаражи, със сключено застрояване – от южната страна към УПИ VІІІ-15 и от северната страна към УПИ VІ-13, като са спазени необходимите отстояния от регулационните линии и съседните сгради, съгласно издадената виза за проектиране от главния архитект на СО на 07.02.2019г. и влезлия в сила подробен устройствен план – ЧКЗСП /РУП/, одобрен със Заповед №РД-09-50-175/17.05.1996г. и Заповед №РА50-699/03.09.2018г. на главния архитект на СО.

Предвиденото застрояване на имота е ЗП: 393,00 кв. м., РЗП: 2 345,00 кв. м., РЗП със сутерен 3 663,00 кв. м. Височината на сградата към улицата /ул. „Будапеща” №9/ е 15 м. Подпокривните етажи са решени като мансардни, с наклон на покрива 60. Достъпът за сградата ще се осъществява от изток – откъм улица „Будапеща”. Предвидени са два основни входа – за сградата и за подземния паркинг /на две нива – к.-6,25м. и к.-3,20м./. На първия етаж /кота+0.00/ ще се разположат входното фоайе на сградата, два офиса и първите нива на две ателиета. Офисите ще са със самостоятелни входове. За тях са предвидени складови и сервизни помещения. В сградата се предвиждат ателиета за обществено обслужване /шивашки, часовникарски, фотографски и др. вид обществени услуги/. В сградата са предвидени общо 2 офиса и 22 ателиета.

Паркирането на автомобили за нуждите на сградата е решено изцяло подземно – в сутерена на две нива – кота -3,20м. и кота -6,25м. Входът към подземните нива ще се осъществява посредством права, покрита еднопътна рампа с наклон 15,5%. В сутерените ще се разположат 27 паркоместа /при необходими 24бр./, помещение за абонатна станция, техническо и складови помещения.

Сградата ще се изпълни с монолитна стоманобетонна конструкция. Външните зидове ще се изградят с керамични тухли 25см., като допълнително ще се топлоизолират с 10см. минерална вата с КРО – А1. Фасадата е предвидена да се изпълни с каменна облицовка на сух монтаж. Дограмата ще е алуминиева в цвят по RAL съобразно цветовото решение на сградата.

Покривът е решен като единичен топъл, плосък, използваем тип или като единичен топъл, скатен, с наклон от 60. Конструкцията му ще е стоманобетонова. Предвидени са необходимите топло-, паро- и хидроизолации.

Предвидените изкопни работи в обем от около 3000 кв. м. и са свързани с оформянето подземните нива /сутерен на к. -6,25м. и к. -3,20м./ и фундаментите на сградата. Не се предвижда използването на взривни вещества при изкопните работи. Обектът ще бъде самостоятелен и не е свързан с други планирани дейности.

Лице за контакт: инж. Явор Стоянчев GSM: 0887/920 808; 0882 122 779; гр. София, бул. „България” №58, вх. А, ет. 3            email: office@arkaconsult.com

                                                                      

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. „Цар Борис” №136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org

 

Приложение:

  1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС.