Съобщение № 50

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда – ОВОС, район „Оборище” Ви съобщава, че е внесено инвестиционно предложение за:

„Топлозахранване и абонатна станция за жилищна сграда” с местоположение УПИ ХІV-246, кв. 734, м. ГГЦ зона Г-13, ул. „Чаталджа”, гр. София,  СО район „Оборище”.

Заинтересованите лица могат в 14 (четиринайсет) дневен срок от обявяване на съобщението да подадат писмени становища, мнения и възражения, за горепосоченото инвестиционно предложение в деловодството на район „Оборище” – СО до кмета на района. Същите ще се изпратят до РИОСВ, гр. София.

Дата: 08.11.2019г.

РАЙОН” ОБОРИЩЕ” СО

ОБЯВА

     до заинтересованите лица и общественост

 На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003г., изм. и доп.)

„Кидо Хоум 3” ЕООД, гр. София, р-н „Оборище”, ул. „Раковски” № 99, ет. 9, ап. 15

МОЛ-Управител: Кирил Дойчев; ЕИК: 205099554

   /наименование на физическото или юридическо лице, адрес/

                                                           СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционното предложение за:

„Топлозахранване и абонатна станция за жилищна сграда” в УПИ ХІV-246, кв. 734, м. ГГЦ зона Г-13, ул. „Чаталджа”, гр. София,  СО район „Оборище”.

/наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/

За контакти: Славина Иванова Христова – тел. за връзка: 0896 63525

град София, ул. „Кричим” №3

/лице, адрес, телефон/

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. „Цар Борис” №136, ет. 10, e-mail: riosv-sofia@riew-sofia.org

 Приложение:

  1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС.

 

 Дата: 08.11.2019г.                                                         РАЙОН” ОБОРИЩЕ” СО