СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда – ОВОС, район „Оборище” Ви съобщава, че е внесено инвестиционно предложение за:

„Топлозахранване и абонатна станция за жилищна сграда с офис и гаражи” с местоположение УПИ VІІІ-5, 6, кв. 530, м. ГГЦ зона Г-14, ул. „Дунав” №55, гр. София,  СО район „Оборище”.

Заинтересованите лица могат в 14 (четиринайсет) дневен срок от обявяване на съобщението да подадат писмени становища, мнения и възражения, за горепосоченото инвестиционно предложение в деловодството на район „Оборище” – СО до кмета на района. Същите ще се изпратят до РИОСВ, гр. София.

Дата: 23.08.2019г.                                                         РАЙОН” ОБОРИЩЕ” СО

ОБЯВА

  до заинтересованите лица и общественост

 На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003г., изм. и доп.)

 

„Инфинити пропърти” ООД

гр. София, ж. к.. „Надежда І”, бл. 137А, ап. 21

 

/наименование на физическото или юридическо лице, адрес/

           

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционното предложение за:

„Топлозахранване и абонатна станция за жилищна сграда с офис и гаражи” с местоположение УПИ VІІІ-5, 6, кв. 530, м. ГГЦ зона Г-14, ул. „Дунав” №55, гр. София,  СО район „Оборище”.

            /наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/

За контакти: инж. Н. Казаков, град София, ул. „Христо Максимов” №6

02/9710000

 

                                   /лице, адрес, телефон/

                                               Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. „Цар Борис” №136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org

 

Приложение:

 

Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС.