На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда – ОВОС, район „Оборище” Ви съобщава, че е внесено инвестиционно предложение за:

„Топлозахранване и абонатна станция за многофамилна жилищна сграда” с местоположение УПИ ІІІ-15, кв. 24, м. ГГЦ зона Г-14, СО район „Оборище”, ул. „Георги Бенковски”, гр. София.

Заинтересованите лица могат в 14 (четиринайсет) дневен срок от обявяване на съобщението да подадат писмени становища, мнения и възражения, за горепосоченото инвестиционно предложение в деловодството на район „Оборище” – СО до кмета на района. Същите ще се изпратят до РИОСВ, гр. София.

ОБЯВА

до заинтересованите лица и общественост

 На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003г., изм. и доп.).„Ангус Строй” ООД, гр. София, р-н „Възраждане”, бул. „Княгиня Мария Луиза” №29МОЛ – управител: Петър Калинов Сербезов; ЕИК: 205008355

                                                                          СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционното предложение за:„Топлозахранване и абонатна станция за многофамилна жилищна сграда” с местоположение УПИ ІІІ-15, кв. 24, м. ГГЦ зона Г-14, СО район „Оборище”, ул. „Георги Бенковски”, гр. София.

За контакти: Славина Иванова Христова – тел. За връзка: 0896 634525

гр. София, ул. „Кричим” №3

 Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. „Цар Борис” №136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org.

 Приложение:

  1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС.