На основание чл.62а, аЛ.1, във връзка с чл.75, чл.79а, ал.2 и чл.52, ал.1, т.4 от Закона за водите (ЗВ), във връзка с извършена инвентаризация по Разрешително за водовземане № 11590677/ 20.10.2011 г., и привеждане в съответствие на разрешените годишни водни количества в разрешителното. С оглед съществуващия недостиг на свободни водни количества за подземно водно тяло BG1GOOOOONQOBO „Порови води в Неоген-Кватернера – Софийска долина”, определени съгласно изискванията на чл.46а от Наредба № 1/10.10.2007 год. и вземайки предвид обстоятелството, че е налице неупражняване на права в опре-делените в разрешителното параметри на използването, е налице правно основаниеза отнемане на част от водовземането, съгласно чл.79а, ал.2, във връзка с чл.79а, ал.1, т.5 от ЗВ, поради което на основание чл.75 от ЗВ се прави следното съобщение.

»  СЪОБЩЕНИЕ