СЪОБЩЕНИЕ

на основание на чл. 62, ал. 2 от АПК е издадена Заповед № РОБ20-РД-09-44/24.03.2020 г. от Главен инженер на район Оборище – СО, за поправка на очевидна фактическа грешка към разрешение за строеж № Б-6 / 09.03.2020 г., издадено от Главния инженер на район Оборище – СО за обект:

„Външно електрозахранване с кабел 1 kV на: „Довършване, вътрешни преустройства и смяна на предназначението на офисна сграда в жилищна сграда с подземни гаражи и магазин в УПИ II-6, кв. 523, м. „ГГЦ зона Г-14“, Район „Оборище“ – СО”.

ЗАПОВЕД-ОФГкъмРС№Б-6 от 09.03.2020-OK

РС№Б-6от09.03.2020

Съобщение