На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда – ОВОС, район „Оборище” Ви съобщава, че е внесено инвестиционно предложение за:„Топлозахранване и абонатна станция за жилищна сграда в УПИ IV-10, кв. 516, м. ГГЦ Зона Г-14, СО-район „Оборище“, ул. „Дунав“ №25. Заинтересованите лица могат в 14 (четиринайсет) дневен срок от обявяване на съобщението да подадат писмени становища, мнения и възражения за горепосоченото инвестиционно предложение в деловодството на район „Оборище” – СО до кмета на района. Същите ще бъдат изпратени до РИОСВ, гр. София.

Съобщение за инвестиционно предложение