РЕШЕНИЕ НА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ВРЕМЕННО ОСВОБОЖДАВАНЕ –ИЗЦЯЛО ИЛИ ЧАСТИЧНО, ОТ ЗАДЪЛЖЕНИЕТО ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА НАЕМ ИЛИ ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА НЕЖИЛИЩНИ ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

 

          С Решение № 578  по Протокол № 23, т. 61 от 12.11.2020 г. Столичният общински съвет е приел условия и ред за временно освобождаване-изцяло или частично, от задълженията за заплащане на наем или обезщетение  от лица-наематели и ползватели  на общински нежилищни имоти и/или наематели и ползватели на имоти, собственост на  или предоставени за управление на публични предприятия, с участието на Столична община в капитала, както и освобождаване-изцяло от задължението за заплащане на наем или дължимо обезщетение от лицата-наематели, респ. ползватели на обекти или имоти, намиращи се на територията на кооперативни пазари и цветни борси, общинска собственост или предоставени за управление на публични предприятия, с участието на Столична община в капитала.  С решението на Столичен общински съвет може да се запознаете тук:

РЕШЕНИЕ № 578 на СОС

Проложение 1 към Решение №578

Проложение 2 към Решение №578

Проложение 3 към Решение №578

Проложение 4 към Решение №578

Лицата, страни по действащи договори за наем на общински нежилищни имоти, сключени с кмета на Район „Оборище“-СО преди 13 март 2020 г. и ползвателите на общински нежилищни имоти,  които  желаят да се възползват от възможността за временно освобождаване-изцяло или частично, от задължението за заплащане на наем или обезщетение към Район „Оборище“-СО  за срок не-по дълъг от периода от 15.07.2020 г. до 31.01.2021 г.    по реда и условията на Решение № 578 по Протокол № 23, т. 61 от 12.11.2020 г. на СОС, следва в срок до 14.02.2021 г. да подадат в районната администрация заявление, придружено със:

1.За освобождаване изцяло от заплащане на наем или обезщетение  за времето, през което лицата са преустановили своята дейност в съответните обекти, за срок не по- дълъг от срока на действие на въведените противоепидемични мерки, се прилагат следните документи:

1.1 Декларация по образец /приложение № 1 или приложение № 2 към Решение №  578 по Протокол № 23, т. 61 от 12.11.2020 г. на СОС/ .

1.2. За лицата, регистрирани по Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/-справка-декларация по чл. 125 ЗДДС или извлечение от дневника за продажбите по чл. 124 ЗДДС, за периода на въведените противоепидемични мерки на територията на РБ и в частност на СО.

1.3.За лицата, нерегистрирани по ЗДДС-месечен отчет за периода на действие на въведените противоепидемични мерки на територията на РБ, в частност на територията на СО и свидетелство за регистрация на фискалното устройство/интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност.

1.4.Други подходящи финансови документи, съставени по ред, определен със закон, международните или националните счетоводни стандарти.

  1. За частично освобождаване от заплащане на наем или обезщетение на лицата, за които е налице спад на приходите от продажби, в резултат на въведените противоепидемични мерки на територията на РБ, в частност на СО (при спад от 20 до 50 % от оборота за съответния месец от периода на действие на въведените противоепидемични мерки-фиксирана отстъпка от цената от 20 %, а при спад с над 50 % от оборота за съответния месец от периода на действие на въведените противоепидемични мерки на територията на РБ, в частност на територията на СО-фиксирана отстъпка от цената от 50 %), се прилагат следните документи:

2.1. Декларация по образец /приложение № 3 или приложение № 4 към Решение №  578 по Протокол № 23, т. 61 от 12.11.2020 г. на СОС/ .

2.2.За лицата, регистрирани по ЗДДС-справка-декларация по чл. 125 ЗДДС или извлечение от дневника за продажбите по чл. 124 от ЗДДС, за периода на извънредното положение и за същия период  за предходната година.

2.3.За лицата, нерегистрирани по ЗДДС-месечни отчети от фискално устройство/интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност за периода на действие на въведените противоепидемични мерки на територията на РБ, в частност на територията на СО и месечни отчети от същия период за предходната година, и свидетелства за регистрация на фискалните устройства/интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност.

2.4. Други подходящи финансови документи, съставени по ред, определен със закон, международните или националните счетоводни стандарти.

За лица, регистрирани след 1 март 2019 г. в съответния регистър или вписани като търговци след посочената дата, поради липса на счетоводни данни за оборота им през аналогичния период от 2019 г., се прилага фиксирана отстъпка от 10 % от наемната цена или дължимото обезщетение, за срок не по-дълъг от периода от 15.07.2020 г. до 31.01.2021 г. , като за целта следва да се представят доказателства за дата на регистрация, съответно вписване.

– формуляр на декларация /приложение № 1/

-формуляр на декларация /приложение № 2/

-формуляр на декларация /приложение № 3/

-формуляр на декларация /приложение № 4/

формуляр на заявление