РЕШЕНИЕ НА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ВРЕМЕННО ОСВОБОЖДАВАНЕ- ИЗЦЯЛО ИЛИ ЧАСТИЧНО, ОТ ЗАДЪЛЖЕНИЕТО ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА НАЕМ ОТ ЛИЦА-НАЕМАТЕЛИ И ПОЛЗВАТЕЛИ НА ОБЩИНСКИ НЕЖИЛИЩНИ ИМОТИ И/ИЛИ НАЕМАТЕЛИ И ПОЛЗВАТЕЛИ НА ИМОТИ, СОБСТВЕНОСТ НА ИЛИ ПРЕДОСТАВЕНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПУБЛИЧНИ ПРЕДПРИЯТИЯ, С УЧАСТИЕ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА В КАПИТАЛА И ЧАСТИЧНО ОСВОБОЖДАВАНЕ НА КАТЕГОРИЯ ЛИЦА ОТ ЗАПЛАЩАНЕ НА ТАКСА ПО ЧЛ. 30, Т. 1Б И Т. 1В, ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПЪРВО ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ СТОЛИЧНА ОБЩИНА

С Решение № 319 по Протокол № 34 от 10.06.2021 г. Столичният общински съвет е приел условия и ред за временно освобождаване-изцяло или частично, от задължението за заплащане на наем или обезщетение от лица- наематели или ползватели на общински нежилищни имоти и/или наематели и ползватели на имоти, собственост на или предоставени за управление на публични предприятия, с участие на Столична община в капитала и частично освобождаване от категория лица от заплащане на такса по чл. 30, т. 1б и т. 1в, предложение първо от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община. С решението на Столичен общински съвет може да се запознаете тук Р Е Ш Е Н И Е № 3 1 9.

Приложение №1 Приложение №2 Приложение №3 Приложение №4 Приложение №5
Лицата, страни по действащи договори за наем на общински нежилищни имоти, сключени с кмета на Район „Оборище“-СО и ползвателите на общински нежилищни имоти, които желаят да се възползват от възможността за временно освобождаване- изцяло или частично, от задължението за заплащане на наем или обезщетение към Район „Оборище“-СО за срок не-по дълъг от периода от 01.06.2021 г. до 01.10.2021 г. по реда и условията на Решение № 319 по Протокол № 34 от 10.06.2021 г. на СОС, следва в срок до 31.10.2021 г. да подадат в районната администрация заявление, придружено с документите, посочени в т. 6 и т. 7 от решението на СОС, вкл. и изрично писмено съгласие, по смисъла на чл. 74, ал. 2, т. 1 от ДОПК за разкриване на данъчна информация, необходима за установяване на достоверността на декларираните от съответното лице данни.
– формуляр Декларация приложение 1
– формуляр Декларация приложение 2
– формуляр Декларация приложение 3
– формуляр Декларация приложение 4
– формуляр Заявление
Съгласно т. 12 от решението на СОС лицата, които ползват терени общинска собственост, за разполагане на подвижни съоръжения по чл. 28, ал. 2, т. 1 от Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Столична община, въз основа на Разрешение за ползване на място за разполагане на подвижни съоръжения пред стационарен търговски обект върху терен общинска собственост, заплащат за периода от 01.06.2021 г. до 01.10.2021 г. съответната такса по чл. 30, т. 1б и/или т. 1в, предложение първо от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община в размер, намален с 50 % спрямо определения в т. 1б, респ. 1в, предложение първо на Приложение 1 към НОАМТЦУПСО размер на този вид такса. Облекчението се прилага спрямо лица, които нямат неплатени задължения за предходен период за същия вид такса към Столична община.
Съгласно т. 27 от решението на СОС лицата, за които е налице спад в оборота или преустановяване на дейността за периода от 01.02.2021 г. до 31.05.2021 г. неплатените вноски за наеми на общински нежилищни имоти, както и неплатени обезщетения, дължими към Столична община за периода от 01.02.2021 г. до 31.05.2021 г. и начислените лихви за забава върху тях за същия период, се заплащат в срок до 01.12.2021 г. За периода от 01.06.2021 г. до 01.12.2021 г. не се начислява лихва за забава върху вземанията на Столична община, описани в предходното изречение. С лицата, които са заявили желание да се възползват от облекченията по т. 27 в едномесечен срок от решението и отговорят на определените условия, ще се сключат допълнителни споразумения в срок до 30.09.2021 г.