С Решение № 220  по Протокол № 32, т. 19 от 22.04.2021 г. Столичният общински съвет е приел условия и ред за временно освобождаване от задълженията за заплащане на наем или обезщетение  от лица-наематели и ползватели  на общински нежилищни имоти и/или наематели и ползватели на имоти, собственост на  или предоставени за управление на публични предприятия, с участието на Столична община в капитала. С решението на Столичен общински съвет може да се запознаете на следните линкове:

Р Е Ш Е Н И Е № 2 2 0

Приложение №1

Приложение №2

 

Лицата, страни по действащи договори за наем на общински нежилищни имоти, сключени с кмета на Район „Оборище“-СО и ползвателите на общински нежилищни имоти,  които  желаят да се възползват от възможността за временно освобождаване  от задължението за заплащане на наем или обезщетение към Район „Оборище“-СО  за срок не-по дълъг от периода от 01.02.2021 г. до 30.06.2021 г. по реда и условията на Решение № 220 по Протокол № 32, т. 19 от 22.04.2021 г. на СОС, следва в срок до 15.07.2021 г. да подадат в районната администрация заявление, придружено със:

  1. Декларация по образец /приложение № 1 или приложение № 2 към Решение № 220 по Протокол № 32, т. 19 от 22.04.2021 г. на СОС/ .
  2. За лицата, регистрирани по Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/-справка-декларация по чл. 125 ЗДДС или извлечение от дневника за продажбите по чл. 124 ЗДДС, за периода на въведените противоепидемични мерки на територията на РБ и в частност на Столична община.

3.За лицата, нерегистрирани по ЗДДС-месечен отчет за периода на действие на въведените противоепидемични мерки на територията на РБ, в частност на територията на СО и свидетелство за регистрация на фискалното устройство/интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност.

4.Други подходящи финансови документи, съставени по ред, определен със закон, международните или националните счетоводни стандарти.

  1. Изрично писмено съгласие, по смисъла на чл. 74, ал. 2, т. 1 от ДОПК за разкриване на данъчна информация, необходима за установяване на достоверността на декларираните от съответното лице данни.

формуляр Декларация приложение 1

формуляр Декларация приложение 2

формуляр Заявление