На основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ, обявяваме разрешение за строеж № Б-95/24.11.2016 г. за обект:

„Външно електрозахранване с кабели Н.Н. 1kV на едноетажна сграда в УПИ ХV-608/ПИ с идентиф. По КККР 68134.408.20/, кв. 124, м. „Подуяне – Център“, ул.“Черковна“ №32 район „Оборище“.

 

Разрешението за строеж е съобщено на органите на РО НСК, ЧЕЗ и СО.

На основание чл. 149, ал. 6 от ЗУТ, разрешението може да бъде обжалвано по законосъобразност пред Началника на РДНСК – югозападен район сектор София в четиринадесетдневен срок от получаване на настоящото съобщение.

РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ