На основание чл.149, ал.1 от ЗУТ,  обявяваме издадено от НАГ разрешение за строеж № Б-5/13.01.2017 г. за обект:
„Изместване на кабелна линия Ср.Н.-10 к V , кабелна линия Н.Н.- 1 к V и изместване на съществуващ ТП „Алеко Константинов 11” с Д№ 31- 250 с нов подземен шахтов трафопост и нов ШТП 800/10/0, 4 kV, находящи се в УПИ XVII-264;п кв.142, кв. „Подуене – Център”, район „Оборище”, ул.”Алеко Константинов” №13”

Приложението към разрешението за строеж (одобрените проекти) са на разположение за запознаване на заинтересовените в сградата на Столична община на ул.”Сердика” №5, стая 212.
Разрешението за строеж е съобщено на органите на РО ИСК, ЧЕЗ и СО.
На основание чл.149, ал.З от ЗУТ, разрешението за строеж може да бъде обжалвано по законообразност пред Началника на РДНСК – югозападен район сектор София в четиридесет дневен срок от получаване на настоящото съобщение.

» Разрешение за строеж № Б-5 от 13.01.2017 г.