Уважаеми граждани,

С писмо от НАГ – СО № САГ19-БД00-202-4/27.02.2019 г. ни уведомяват, че  от Гл. инженер на СО е издадено Разрешение за строеж № Б-15/25.02.2019 г.  за обект „Преоборудване на трафопост с нов трансформатор 800 кVА за захранване на укрепване и реконструкция на самостоятелни обекти в сграда № 1 в имот с идентифиратор 68134.402.82 по кадастрална карта, УПИ Х-18,  кв.9, м. ГГЦ – Зона Г-14, район „Оборище“ в Столична община

На основание чл. 149, ал. 6 от ЗУТ, приложените към Разрешението за строеж – одобрените проекти са на разположение за запознаване в СО – НАГ ул. „Сердика“ № 5, етаж 2, стая 212.

На основание чл. 149, ал. 3 от ЗУТ, разрешението за строеж може да бъде обжалвано по законосъобразност пред Началника на РДНСК – югозападен район сектор София в четиринадесет дневен срок от получаване на настоящето съобщение.

Изготвил: В Влахов