Мотивирано предложение за  подробен устройствен план (ПУП) – изменение на план за регулация (ИПР) в териториален обхват: задънена улица от о.т. 147 до о.т. 148, УПИ IV-„за ЖС“ и УПИ III-64, кв. 153б, м. „Подуене – център“, район „Оборище“, СО