Публична покана с предмет: „Доставки на пакетирани закуски, мляко, зеленчуци и/или плодовеза учениците от подготвителните класове и от първи до четвърти класна 112 ОУ „Стоян Заимов“, гр.София, съгласно ПМС № 308 от 20.12.2010 г.,по Програма «Подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в детските градини, децата от подготвителните класове в училище и учениците от І – ІV клас» на Министерството на образованието и науката“

 Подробна информация за поканата и изискванията към нея са публикувани на интернет страницата на Агенцията по обществени поръчки, раздел Публични покани, номер на поканата 9041105

Дата и място на разглеждане на офертите: подадените оферти ще бъдат отворени в 14:00 часа на 04.05.2015г. в административната сграда на възложителя, адрес: гр.София, бул. „Мадрид“ № 1, ет.2, стая № 6 – заседателна зала.